flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Положення про порядок організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Ізюмського міськрайонного суду Харківської області

Додаток №1

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом № 21-од від 21.03.2013

керівника Ізюмського

міськрайонного суду

Харківської області

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організацію доступу до публічної інформації,

що знаходиться у володінні

Ізюмського міськрайонного суду Харківської області

 

Розділ І. Загальні положення

1.1.       Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області (далі – Суд).

1.2.        Визначення понять:

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

1.3.        Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України.

1.4.        Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.

1.5.        Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовує і забезпечує консультант Суду.

 Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Суду

2.1.         Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:

1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3)  розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4)  присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді;

5)  наданням інформації за запитами на інформацію.

2.2.         Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.

2.3.     Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.

Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

2.4.   Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

2.5.      Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є консультант Суду в межах своєї компетенції.

2.6.     Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду та інформаційному стенді забезпечує консультант Суду за такими напрямами діяльності:

– щодо інформації довідкового характеру з  автоматизованої системи документообігу Суду (далі – АСДОС), документів, що зберігаються в архіві Суду,– завідуюча архівом суду;

– про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду у відповідній судовій юрисдикції справ на поточну дату: в усній формі (за телефоном) та в письмовій формі (за письмовими запитами) – секретарі суду;

-  про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад - консультант Суду  (з кадрових питань);

– про нормативно-правові засади діяльності Суду;  відомості з бібліотечного фонду Суду – консультант Суду;

– про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території;  створення працівникам безпечних умов праці, надання їм допомоги у вирішенні соціально-побутових питань, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; організацію медичного обслуговування суддів та працівників апарату,про прийом громадян у Суді – керівник апарату Суду;

 про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, наповнення інформацією веб-сайту Суду – головний спеціаліст з інформаційних технологій;

        про доступ до судових засідань у Суді – старший судовий розпорядник Суду;

 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

 

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується керівником апарату Суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".

3.2.  Спеціаліст з інформаційних технологій Суду забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої працівниками апарату Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1)      інформація про діяльність Суду:

–        місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

–        прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника, а також працівників апарату Суду та помічників суддів;

–        розклад роботи та графік прийому громадян;

–        вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

–        порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2)      правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

 

 

 

 

 

3)      інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

4)      інформація, пов’язана з розглядом справ у Суді;

5)      висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судової системи та діяльності Суду;

6)      аналізи судової практики і дані судової статистики;

7)      інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

8)      інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

9)      звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;

10)    інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України “Про доступ до судових рішень ”.

3.5. У приміщенні  Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1)      про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

2)      відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

3)      банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);

4)      порядок оскарження судових рішень;

5)      порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань;

6)      умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду;

7)      інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Суду і зали судових засідань регулюється Правилами допуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства Внутрішніх справ України 12.09.2005р. №102/765.

3.8. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в чергового помічника судді та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2-3 – 5 до Положення).

У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа відділу прийому громадян Суду, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 4 до Положення).

  Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію

4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в канцелярії  відповідно до Інструкції з діловодства місцевих загальних судів з урахуванням вимог цього Положення.

4.2. Запити на інформацію реєструються у АСДОС в картотеці "Запити на інформацію".

4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції канцелярія Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх керівнику апарату Суду.

4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються працівники суду та помічники апарату Суду згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.

За рішенням Голови Суду або його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із працівників апарату Суду або помічників суддів. У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

4.5 Запит на інформацію з відповідною резолюцією Голови Суду чи його заступника, керівника апарату Суду чи його заступника опрацьовується у канцелярії Суду (взяття на контроль) в АСДОС, після чого невідкладно передається виконавцям.

4.6. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється старшим секретарем Суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа).

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до канцелярії Суду для зберігання згідно з номенклатурою справ Суду.

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних працівник апарату суду, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, працівник апарату суду або помічник судді, відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Відповідь на запит надається відповідальним працівником апарату Суду за його підписом.

Відповідь на запит, що містить прохання надати інформацію з різних напрямів діяльності Суду, виконавцями якого визначено кілька осіб, а відповідальним за надання відповіді – одного з них, а також відповідь з відмовою в наданні інформації з підстав, передбачених підпунктом 1 пункту 5.4 цього Положення, надається за підписом керівника апарату Суду або за його дорученням старшим секретарем Суду.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з головою Суду.

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.6. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

 

Додаток 1

  

ПЕРЕЛІК

відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації

 

1.                      Не належать до публічної інформації:

 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

 

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

 

–  внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, процесом прийняття рішень і передують прийняттю рішень;

 

–            інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

 

2.           Публічною інформацією з обмеженим доступом в  Ізюмському міськрайонному  суді Харківської області є:

 

1)           конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

 

2)           таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

 

3)           службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування".

 

 

Додаток 2

Форма письмового запиту на інформацію

(для фізичних осіб)


             

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Соборна, 52, м. Ізюм,

 Харківська область, 64300

 

_________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові запитувача

інформації)

що проживає за адресою:

 

_________________________________

_________________________________

тел. ____________;

е-mail:___________________________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

 

Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

 

 «____» __________ 20__ р. _________       ________________

               (дата)                         (підпис)          (прізвище, ініціали)

 

 

Додаток 3

  

 Форма письмового запиту на інформацію

(для юридичних осіб)

 

ІЗЮМСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Соборна, 52, м. Ізюм,

Харківська область, 64300

               

_________________________________

(назва юридичної особи, об’єднання

громадян)

 

_________________________________

(адреса місця розташування)

_________________________________

 

тел. __________________;

 е-mail:_________________

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію:

1. ___________________________________________________________

 

2. ___________________________________________________________

 

3. ___________________________________________________________

 

Відповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою:

 

_______________________________________________________

 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.___________

  

 

«____» __________ 20__ р. _________        ________________

(дата)                            (підпис)          (прізвище, ініціали)

 

 

 

Додаток 4

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

щодо заповнення форми електронного запиту на інформацію

 

Текст електронного запиту має містити одне питання та не перевищувати 1000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів.

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит із неналежно заповненими або незаповненими полями в Ізюмському міськрайонному суді  Харківської області (далі-Суд) не розглядатиметься.

Скарги, порядок розгляду яких регламентується чинним процесуальним законодавством України, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Суду засобами поштового зв’язку  (вул. Соборна, 52, м. Ізюм , Харківська область, 64300).

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти або поштову адресу, вказану запитувачем, у терміни, встановлені Законом України «Про доступ до публічної інформації».