flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

зборами трудового колективу

Ізюмського міськрайонного суду

                                                                                                          Харківської області

протокол № 1 від 13 травня 2014 року

 

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

Ізюмського міськрайонного суду

Харківської області

 

1. Загальні положення

 

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку Ізюмського міськрайонного суду Харківської області   розроблені відповідно до вимог ст. 43 Конституції України, Кодексу законів про працю України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі – Правила) поширюються на працівників  Ізюмського міськрайонного суду Харківської області  та є обов’язковими до виконання.

1.3. Правила визначають засади регулювання трудових відносин і запроваджуються з метою забезпечення якісного виконання завдань, покладених на Ізюмський міськрайонний суд Харківської області, вдосконалення організації праці та підвищення її ефективності, раціонального використання робочого часу, а також зміцнення трудової дисципліни.

1.4. Правила доводяться до відома працівників Ізюмського міськрайонного суду Харківської області під підпис і розміщуються на дошці оголошень та на веб-сайті територіального управління у складі веб-порталу «Судова влада України» .

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників

Ізюмського міськрайонного суду

 Харківської області

 

2.1. Порядок прийняття на державну службу та на роботу, просування по службі, припинення державної служби і звільнення з роботи працівників Ізюмського міськрайонного суду Харківської області визначається Законами України «Про судоустрій і статус суддів»,  «Про державну службу», Кодексом законів про працю України та Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції.

2.2. Прийняття працівників до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області на державну службу на посади п»ятої – сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169.

2.3. При прийнятті на роботу працівників, посади яких не належать до посад державних службовців, конкурс не проводиться.

2.4. При прийнятті на роботу кандидат зобов’язаний подати такі документи:

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– трудову книжку, оформлену у встановленому порядку;

– диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

– довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, а також копії цих документів;

– копію медичної довідки про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного та наркологічного оглядів;

– медичну довідку встановленого зразка від лікаря-терапевта із зазначенням результатів флюорографічного обстеження;

– довідку органів Міністерства внутрішніх справ України про відсутність судимості з датою видачі не пізніше, ніж за два місяці до її подання.

– військовий квиток (за наявності) та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів, зобов’язані подати:

– особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та дві фотокартки розміром 3x4 або 4x6 сантиметрів;

– декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік;

– документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

– підписане кандидатом попередження про встановлені чинним законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Усі копії документів подаються разом з оригіналами і завіряються відповідальним працівником апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з питань кадрової роботи, після чого оригінали повертаються кандидатові.

2.5. Після призначення на посаду працівник  Ізюмського міськрайонного суду Харківської області не пізніше трьох робочих днів для отримання зарплатної картки заповнює у відділенні банку анкету із зазначенням класу картки  та подає такі документи:

– копію паспорта громадянина України (перша, друга сторінки та сторінка з реєстрацією);

– копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

2.6. Призначення, переведення та звільнення працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області  оформляються наказом керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області або особи, яка виконує його обов’язки, про що вони ознайомлюються під підпис.

2.7. З метою перевірки професійного рівня і ділових якостей працівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області при прийнятті на роботу може встановлюватися випробування строком до шести місяців, про що має бути зазначено в наказі про призначення.

2.8. Особи, які призначаються на посаду державного службовця вперше, приймають Присягу державного службовця відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну службу».

2.9. Призначеного або переведеного в установленому порядку на іншу роботу працівника Ізюмського міськрайонного суду Харківської області в день виходу на роботу відповідальний працівник суду за кадрове діловодство зобов’язаний ознайомити з цими Правилами та посадовою інструкцією під підпис; провести інструктаж з питань техніки безпеки, протипожежної охорони, інших вимог з охорони праці, ознайомити з відповідними правилами під підпис.

2.10. Записи про призначення, переведення та заохочення заносяться до трудової книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Міністерства праці, Міністерства юстиції та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58. Трудові книжки працівників  Ізюмського міськрайонного суду Харківської області зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на консультанта, відповідального за ведення кадрової роботи.

2.11. У день звільнення консультант, відповідальний за ведення кадрової роботи в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області зобов»язаний видати працівникові трудову книжку із внесеним до неї записом про звільнення. Днем звільнення працівника вважається останній день його роботи в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області. Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області зобов»язаний провести з працівником повний грошовий розрахунок.

 

3. Права та обов’язки працівників

Ізюмського міськрайонного суду

Харківської області

3.1. Працівники Ізюмського міськрайонного суду Харківської області мають право:

– брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

– на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку співробітників і громадян;

– на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, що присвоюється державним службовцям, досвіду та стажу роботи;

– на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

– на просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання посадових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії;

– на захист своїх законних прав та інтересів у вищих державних органах і в судовому порядку.

Працівники Ізюмського міськрайонного суду Харківської області мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Працівники  Ізюмського міськрайонного суду Харківської області зобов’язані:

– дотримуватися Конституції України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», інших актів чинного законодавства України, Положення про апарат Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, цих Правил внутрішнього трудового розпорядку Ізюмського міськрайонного суду Харківської області та посадових інструкцій працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

– не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

– сумлінно виконувати свої посадові обов’язки, виявляти ініціативу, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;

– своєчасно і точно виконувати рішення органів державної влади або посадових осіб, розпорядження, накази, вказівки та доручення голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області та керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

– діяти в межах своїх повноважень;

– у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству України, невідкладно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

– шанобливо ставитися до громадян, керівників та співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

– не допускати розголошення інформації про громадян, що стала їм відома під час виконання посадових обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до чинного законодавства України не підлягає розголошенню;

– забезпечувати збереження майна Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, ефективно використовувати обладнання, економно витрачати матеріали, електроенергію та інші ресурси (цінності);

– постійно підвищувати свій професійний, інтелектуальний і культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;

– дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки.

Обсяг конкретних обов’язків кожного працівника Ізюмського міськрайонного суду Харківської області визначається відповідними положеннями та посадовими інструкціями, затвердженими керівництвом Ізюмського міськрайонного суду Харківської області  в установленому порядку.

 

 

4. Обов'язки керівництва

Ізюмського міськрайонного суду

 Харківської області

 

4.1. Керівництво Ізюмського міськрайонного суду Харківської області зобов’язане:

– неухильно дотримуватися вимог чинного трудового законодавства України;

– при прийнятті на роботу роз»яснити  їм права і обов»язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати;

– затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

– визначити робоче місце та забезпечити необхідними для роботи засобами;

– забезпечити здорові та безпечні умови праці;

– контролювати дотримання працівниками Ізюмського міськрайонного суду Харківської області вимог чинного законодавства України, цих Правил, вживати щодо порушників дисципліни заходів дисциплінарного впливу (накладати стягнення);

– виплачувати працівникам Ізюмського міськрайонного суду Харківської області заробітну плату регулярно в робочі дні, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів; якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;

– постійно вдосконалювати організацію роботи Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації суддів та працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

 створювати умови для ефективного використання робочого часу, підтримувати та розвивати ініціативу, а також активність працівників Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

– сприяти організації оздоровлення та відпочинку суддів та працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області. Забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

 4.2. Голова Ізюмського міськрайонного суду Харківської області:

- представляє Ізюмський міськрайонний суд Харківської області як орган державної влади у зносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

- визначає адміністративні повноваження заступника голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області ;

- контролює ефективність діяльності апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, вносить начальнику територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області подання про призначення на посаду керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства, а також видає накази про надання відпусток;

-  видає на підставі акта про призначення (обрання) суддею чи звільнення судді з посади відповідний наказ;

- повідомляє Вищу кваліфікаційну комісію суддів України про наявність вакантних посад у суді в десятиденний строк з дня їх утворення;

- забезпечує виконання рішень зборів суддів місцевого суду;

- контролює ведення в суді судової статистики, дбає про інформаційно-аналітичне забезпечення суддів з метою підвищення якості судочинства;

- забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації суддів місцевого суду;

- вносить на розгляд зборів суддів Ізюмського міськрайонного суду Харківської області пропозиції щодо кількості та персонального складу слідчих суддів.

-  здійснює інші повноваження, визначені законом.

 Голова Ізюмського міськрайонного суду Харківської області суду з питань, що належать до його адміністративних повноважень, видає накази і розпорядження.

У разі відсутності голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області адміністративні повноваження здійснює заступник голови суду.

4.3. Заступник голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області здійснює адміністративні повноваження, визначені головою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

4.4. Керівник апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області очолює апарат, який здійснює організаційне забезпечення роботи Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

Керівник апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність. Збори суддів можуть висловити недовіру керівнику апарату суду, що тягне за собою звільнення його з посади.

Керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області за поданням голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

 Керівник апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області:

- здійснює належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, забезпечує організованість та злагодженість у роботі підрозділів суду, працівників апарату суду, їх взаємодію у виконанні покладених на апарат Ізюмського міськрайонного суду Харківської області суду завдань;

- взаємодіє з територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами суддівського самоврядування, спеціальним підрозділом судової міліції "Грифон", іншими установами й організаціями, засобами масової інформації з питань забезпечення діяльності суду;

- організовує ведення діловодства в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області відповідно до Інструкції з діловодства;

- здійснює контроль за функціонуванням автоматизованої системи документообігу;

- складає плани роботи суду та контролює їх виконання;

- здійснює організаційні заходи щодо підготовки оперативних нарад, проводить оперативні наради;

- організовує спільну роботу працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області в ході підготовки необхідних матеріалів у разі віднесення питань до компетенції декількох підрозділів, працівників апарату суду;

- за погодженням з головою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області розробляє штатний розпис, визначає штатну чисельність та структуру підпорядкованого йому апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, направляє на затвердження до територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області;

- створює управління та відділи, розробляє та затверджує положення про структурні підрозділи, посадові інструкції заступника керівника апарату та працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- за погодженням з головою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області вносить пропозиції щодо запровадження в апараті суду нових посад та скорочення існуючих, здійснює вивільнення працівників;

- здійснює безпосереднє керівництво діяльністю кадрової служби, забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в апараті Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- організовує роботу з кадрами апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, контролює стан цієї роботи та ведення кадрового діловодства в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області;

- в межах повноважень видає накази з кадрових питань щодо працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області (державних службовців, службовців та робітників), у тому числі помічника голови суду, помічника заступника голови суду та помічників суддів (за поданням судді), а саме: про призначення на посади та звільнення з посад, просування по службі, встановлення рангів державного службовця, надання відпусток, преміювання, застосування до них заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічної оцінки та проходження атестації, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, направлення на підвищення кваліфікації), тощо;

- видає накази та розпорядження з питань функціонування Ізюмського міськрайонного суду Харківської області та організаційного забезпечення його діяльності;

- у разі своєї відпустки копію наказу направляє до територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області в день його винесення;

- утворює та затверджує склад конкурсної та атестаційної комісій для добору та прийому на державну службу працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- організовує роботу з навчання та підвищення кваліфікації працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, внесення замовлення щодо потреб та підготовки спеціалістів для апарату суду до відповідних органів;

- здійснює організаційне забезпечення ведення судової статистики, діловодства, обліку та зберігання судових справ, належного ведення архіву, кодифікації та роботи бібліотеки Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, а також планово-фінансової та бухгалтерської роботи, обслуговування рахунків в установах банку;

- контролює повноту та якість звернення судових рішень до виконання;

- забезпечує організацію роботи помічників суддів в частині проходження державної служби в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області;

- організовує та контролює роботу служби судових розпорядників;

- здійснює контроль за роботою канцелярії Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- уживає заходів організаційного характеру для підтримання приміщення Ізюмського міськрайонного суду Харківської області у стані придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування;

- здійснює заходи щодо забезпечення належного матеріального та соціального забезпечення суддів та працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, медичного обслуговування та санаторно-курортного лікування, забезпечення благоустроєним житлом;

- здійснює заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, умов оплати їх праці, належного фінансування суду, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності;

- забезпечує зберігання та використання штампів і печаток суду, товарно-матеріальних цінностей та документації суду; призначає матеріально-відповідальних осіб;

- забезпечує виконання та необхідне дотримання правил охорони праці та протипожежної безпеки, дотримання працівниками Ізюмського міськрайонного суду Харківської області правил внутрішнього трудового розпорядку;

- контролює ведення журналу обліку робочого часу суддів та працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- вживає заходів щодо удосконалення організації діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- інформує збори суддів Ізюмського міськрайонного суду Харківської області про свою діяльність;

- здійснює інші повноваження з організації роботи апарату суду щодо організаційного забезпечення діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
         4.5. Заступника керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Харківській області за поданням голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
               Заступник керівника апарату
суду безпосередньо підпорядкований керівнику апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
               Заступник керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області:                                                                                          - постійно здійснює контроль та вивчення стану роботи у суді з ведення діловодства в частині прийому, реєстрації та розподілу документів, справ ( позовних заяв, заяв, матеріалів), що надійшли до Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, вхідної та вихідної кореспонденції; стану роботи працівників канцелярії Ізюмського міськрайонного суду Харківської області про що щомісячно складає відповідні акти,  аналітичні довідки, інформації та надає керівнику апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;
- здійснює контроль за виконанням працівниками апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області питань, розглянутих на оперативних нарадах;

- вносить керівнику апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області пропозиції до плану роботи суду, контролює виконання відповідних розділів  плану роботи суду;
- збирає пропозиції щодо складання номенклатури справ Ізюмського міськрайонного суду Харківської областіузагальнює їх, за погодженням із керівником апарату суду формує номенклатуру справ суду та після погодження з відповідними архівними установами подає на затвердження керівнику апарату;

- очолює конкурсну та атестаційну комісію для добору та прийому на державну службу працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- забезпечує належне здійснення прийому громадян працівниками канцелярії Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;

- бере участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області;

- забезпечує здійснення претензійно-позовної роботи в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області;

- виконує завдання щодо підтримання приміщення Ізюмського міськрайонного суду Харківської області у стані придатному для належного його функціонування, проведення капітального та поточного ремонтів, технічного оснащення приміщень, створення безпечних та комфортних умов для працівників та осіб, які перебувають у суді, забезпечує наявність необхідних ресурсів та оргтехніки, безперебійне її функціонування;

- здійснює систематизацію законодавства та судової практики, рішень Конституційного Суду України, облік та зберігання актів законодавства, судової практики та підтримує їх в контрольному стані;

- здійснює ведення контрольних кодексів;

- підтримує в контрольному стані Інструкцію з судової статистики, Інструкцію про автоматизовану систему документообігу суду, Інструкцію про порядок передання до архіву місцевого та апеляційного суду, зберігання в ньому, відбору та передання до державних архівних установ та архівних відділів міських рад судових справ та управлінської документації суду та Інструкції з діловодства в судах;
 - інформує працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області про зміни в чинному законодавстві України, судовій практиці судових органів вищого рівня та вносить вказані зміни до законів України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних актів, контрольних кодексів суду;
 - проводить узагальнення роботи суду з розгляду судових справ (узагальнення судової практики);
 - забезпечує достовірність, об’єктивність, оперативність, стабільність та цілісність статистичної інформації про роботу суду;
 - вживає заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики, з цією метою готує відповідні довідки, інформацію та здійснює постійний зв’язок з засобами масової інформації з питань судової статистики;

- координує роботу з питань ведення статистики з Харківським апеляційним судом та територіальним управлінням Державної судової адміністрації України у Харківській області, територіальним управлінням статистики Держкомстату, підрозділами органів внутрішніх справ, прокуратури, інших правоохоронних органів;

  - проводить аналіз стану діловодства та судової статистики в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області за підсумками кожного звітного періоду, здійснює розробку пропозицій з підвищення рівня цієї роботи, складає звіт щоквартально 1-Л,  форма   4, звіт про корупцію серед працівників суду та забезпечує своєчасне подання цих звітів до ТУ ДСАУ у Харківській області;

- проводить узагальнення роботи Ізюмського міськрайонного суду Харківської області із звернення судових рішень до виконання;

 - здійснює облік звернень громадян та юридичних осіб, проводить аналіз роботи Ізюмського міськрайонного суду Харківської області з розгляду звернень та складає звіти (за півріччя та рік);
 - за дорученням голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області та керівника апарату суду розглядає звернення та готує проекти відповідей на них;
 - організовує роботу бібліотеки Ізюмського міськрайонного суду Харківської області , підбір літератури для працівників Ізюмського міськрайонного суду Харківської області;
 - здійснює контроль за виконанням окремих ухвал, готує інформацію керівнику апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області  про стан цієї роботи, відповідні узагальнення та пропозиції щодо покращення; роботи;
 - здійснює оформлення проектів доручень Ізюмського міськрайонного суду Харківської області про виконання судами інших держав окремих процесуальних дій, про вручення судових документів з цивільних, кримінальних справ, про екстрадицію правопорушників на територію України, оформлює клопотання про визнання та виконання рішень суду на території інших держав, забезпечує оформлення та виконання доручень судів іноземних держав відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини з цивільних, сімейних і кримінальних справ та інших міжнародно-правових договорів України про правову допомогу, ратифікованих Верховною Радою України;

- є відповідальною особою в Ізюмському міськрайонному суді Харківської області за надання відомостей за запитами на публічну інформацію в межах своєї компетенції;

- виконує інші доручення голови суду та керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

            Заступник керівника апарату суду є прес-секретарем Ізюмського міськрайонного суду Харківської області:

- забезпечує інформаційне наповнення веб-сайту Ізюмського міськрайонного суду Харківської області та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;

- бере участь у підготовці відповідей на запити ЗМІ, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;

- бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляді запитів на інформацію, відповідно до компетенції;

- досліджує матеріали та готує проекти текстів статей для розміщення їх у національних, регіональних та місцевих друкованих ЗМІ, а також Інтернет-ресурсах та проектів доповідей, довідок та інших матеріалів для виступів керівництва суду;

- координує проведення інтерв'ю з суддями та працівниками апарату суду з питань діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, організаційного забезпечення судочинства; щотижнево готує та надає голові суду та керівнику апарату суду добірки інформаційних матеріалів про діяльність органів судової влади, експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів ЗМІ;

- направляє в ЗМІ прес-релізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів суду за попереднім погодженням із головою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області та керівником апарату суду;

- бере участь у підготовці та проведенні прес-конференцій, брифінгів, організації тематичних зустрічей з питань діяльності Ізюмського міськрайонного суду Харківської області; 

- координує присутність представників ЗМІ на судових процесах;
 - вивчає повідомлення засобів масової інформації, готує пропозиції щодо необхідності реагування відповідно до чинного законодавства.

 

5. Робочий час і його використання, час відпочинку працівників

Ізюмського міськрайонного суду

 Харківської області

 

5.1. Тривалість робочого часу працівників Ізюмського міськрайонного суду Харківської області не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (субота та неділя).

Робочий час з понеділка до четверга триває з 8:00 год. до 17:00 год., у п’ятницю - з 8:00 год. до 15:45 год.

Відповідно до ст. 73 Кодексу законів про працю України напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5.2. Перерва для відпочинку і харчування триває з 13:00 год. до 13:45 год. і не включається в робочий час. Судді та працівники апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

5.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області зобов’язані на підставі відповідного розпорядження голови суду, а працівники апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області зобов’язані на підставі відповідного розпорядження керівника апарату суду з’явитися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота в які компенсується згідно з чинним трудовим законодавством України.

5.4. За наявності поважних причин, перелік яких передбачено ст. 56, 57, 66 Кодексу законів про працю України, за заявою працівника як при прийнятті на роботу, так і згодом може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а також особистий режим роботи в межах повної тривалості робочих годин. Установлення неповного робочого дня та неповного робочого тижня з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або особистого режиму роботи в межах повної тривалості робочих годин  оформлюється наказом керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.  

5.5. Суддям та працівникам апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Щорічна основна відпустка надається тривалістю (для суддів - 42 календарних дні із виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу та для працівників апарату суду - 30 календарних днів із виплатою допомоги на оздоровлення в розмірі, що не перевищує середньомісячного заробітку). Щорічна основна відпустка може бути використана частинами за умови, якщо безперервна її частина, до якої виплачується допомога на оздоровлення, становить не менше 14 календарних днів.

5.7. Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років тривалістю 15 календарних днів надається суддям Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, які мають стаж роботи більше 10 років.  Щорічна додаткова оплачувана відпустка за вислугу років на державній службі тривалістю до 15 календарних днів надається працівникам апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, які мають стаж роботи в органах державної служби більше 10 років.

5.8. Працівникам Ізюмського міськрайонного суду Харківської області надаються також інші щорічні додаткові відпустки згідно з чинним законодавством України (соціальні, творчі, у  зв»язку з навчанням тощо).

5.9. За письмовою заявою судді та працівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області частина невикористаної щорічної основної або додаткової відпустки може бути замінена грошовою компенсацією в порядку, передбаченому Законом України «Про відпустки».

5.10. Черговість надання відпусток суддям визначається графіком, який затверджується головою Ізюмського міськрайонного суду Харківської області на кожен календарний рік не пізніше 15 січня та доводиться до відома всіх суддів.

Черговість надання відпусток працівникам апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області визначається графіком, який затверджується керівником апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області на кожен календарний рік не пізніше 15 грудня та доводиться до відома всіх працівників апарату суду.

Графік відпусток складається з урахуванням необхідності забезпечення належної роботи Ізюмського міськрайонного суду Харківської області і створення сприятливих умов для відпочинку працівників.

5.11. Надання відпусток суддям оформляється наказом голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

Надання відпусток працівникам апарату суду оформляється наказом керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

5.12. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

5.13. За рішенням голови Ізюмського міськрайонного суду Харківської області судді можуть бути відкликані з відпустки.

За рішенням керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області працівники апарату суду можуть бути відкликані з відпустки.

Невикористана частина відпустки у такому випадку надається судді, працівникові апарату суду за його заявою в будь-який інший час відповідного року або приєднується до відпустки у наступному році. Оплата праці проводиться з урахуванням суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

6. Заохочення працівників апарату

Ізюмського міськрайонного суду

 Харківської області

 за успіхи в роботі

 

6.1. За наполегливу працю, якісне і сумлінне виконання посадових обов’язків та інші досягнення у роботі передбачаються такі заохочення:

 - установлення надбавок, доплат, премій;

 - оголошення подяки.

За особливі трудові досягнення голова  Ізюмського міськрайонного суду Харківської області може порушити клопотання щодо представлення керівника апарату суду та його заступника до нагородження  цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.

За особливі трудові досягнення керівник апарату  Ізюмського міськрайонного суду Харківської області може представити працівників апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області до  нагородження  цінним подарунком, почесною відзнакою або Почесною грамотою іншого державного органу.

6.2. За сумлінну безперервну працю на державній службі, зразкове виконання посадових обов’язків державним службовцям Ізюмського міськрайонного суду Харківської області виплачується грошова винагорода в розмірі та порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.3. За особливі заслуги на державній службі працівники Ізюмського міськрайонного суду Харківської області можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

6.4. Працівникам апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, які успішно і сумлінно виконують свої посадові обов»язки, надається перевага під час просування по службі.

6.5. Пропозиції щодо заохочення безпосередні керівники самостійних структурних підрозділів подають на розгляд керівнику апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області в установленому порядку.

6.6. Заохочення оформляється наказом керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, оголошується працівникові і заноситься до трудової книжки.

 

7. Відповідальність працівників

Ізюмського міськрайонного суду

 Харківської області

за порушення трудової дисципліни

 

7.1. За порушення трудової дисципліни, передбаченої цими Правилами, невиконання або неналежне виконання посадових обов»язків може бути застосовано догану або звільнення.

Крім того, за порушення обмежень, пов’язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, ганебний для державного службовця, або такий, що дискредитує судову систему, до працівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області  можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

 – попередження про неповну службову відповідність;

– затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

7.2. Звільнення як дисциплінарне стягнення застосовується на підставі п.п. З, 4, 7, 8 ст. 40 та ст. 41 Кодексу законів про працю України.

7.3. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

7.4. До застосування дисциплінарного стягнення від працівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, який порушив трудову дисципліну, вимагається письмове пояснення. У разі відмови порушника надати пояснення складається відповідний акт.

7.5. За кожне порушення дисципліни може бути застосовано лише одне стягнення.

7.6. При обранні виду стягнення керівник апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області має враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку та заподіяну шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

7.7. Дисциплінарне стягнення оформляється наказом керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, що оголошується працівникові апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області  під підпис.

7.8. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.9. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, вважається, що він не мав дисциплінарного стягнення.

7.10. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни, сумлінно та якісно виконував посадові обов’язки, за поданням безпосереднього керівника відповідного самостійного структурного підрозділу стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення працівникові апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області не виплачується щомісячна премія, він не може бути заохочений у інший спосіб.

7.11. Зняття дисциплінарного стягнення оформлюється наказом керівника апарату Ізюмського міськрайонного суду Харківської області, про що оголошується працівникові апарату суду під підпис.